NQN51 maakt het Beleidsplan Ruimte voor de gemeente Ravels op. Klik hier voor meer informatie.

NQN51 bvba

is een ontwerp- en adviesbureau, met een gedreven team van experten inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie.
Voor multidisciplinaire studies beschikken we over een vaste pool van experten, met wie we een samenwerking aangaan op maat van elk project.
Wij werken daarbij op structurele basis samen met juristen, vergunnings-, milieu- en mobiliteits-deskundigen, landmeters en bouwkundig ingenieurs.

Ne Quid Nimis - Alles met mate, in evenwicht (Terentius)

Uw vlotte start voor een geslaagd project!

Voor architecten, landmeters, bouwexperten en bedrijven

- begeleiding bij aanvragen tot omgevingsvergunning (advies inzake juridische mogelijkheden en instrumenten, opmaak motivatienota's en stedenbouwkundige voorschriften, bespreking met overheden)
- haalbaarheidsonderzoek
- aanvraag planologische attesten (zonevreemde bedrijven)
- plan- en project-m.e.r.-screening
- procesbegeleiding en projectregie

Voor overheden

- structuurplannen
- ruimtelijke beleidsplannen en beleidsvisies
- multidisciplinaire onderzoeken
- ruimtelijke uitvoeringsplannen
- stedenbouwkundige verordeningen
- masterplannen en structuurschetsen
- begeleiding "complexe projecten"
- communicatie-, inspraak- en participatietrajecten

Voor grondeigenaars & projectontwikkelaars

- stedenbouwkundig ontwerp
- voor (middel-)grote bouwpercelen, strategische sites in steden, dorpskernversterking, ...
- aanvragen tot verkavelen
- volumestudies
- haalbaarheidsonderzoek
- procesbegeleiding (besprekingstraject met eigenaars, omwonenden, vergunningsverlenende overheid en andere partners in het ontwikkelingstraject)

Ne Quid Nimis - Alles met mate, in evenwicht (Terentius)

Uw vlotte start voor een geslaagd project!

Nele Raets - ir. architect, stedenbouwkundige en erkend ruimtelijk planner

Nele vormt de motor achter NQN51.
Na 15 jaar ervaring bij een lokale overheid bewees ze zich in de afgelopen jaren in de private sector als een gedreven, creatief en pragmatisch ontwerper met kennis van zowel ruimtelijke ordening en projectontwikkeling als van architectuur en technische bouwaspecten.
Ze kent als geen ander de beide zijden van de gesprekstafel en beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden om samen met alle betrokken partijen te komen tot een constructief studie- en ontwikkelingstraject.

NQN51 maakt het verschil :

- beperkt team van experten op maat van uw project: maximale efficiëntie in studietijd en -kosten
- doorgedreven projectleiding: één aanspreekpunt voor persoonlijk contact en directe communicatie
- constructieve samenwerking met de verschillende partners in het studie-, plannings- en ontwikkelingstraject staat voorop
- out-of-the-box visievorming leidt tot verrassende inzichten en duurzame ontwikkelingen
- rationele ontwerpen: vanaf de eerste ontwerpfase wordt nagedacht over een realiseerbaar eindproduct
- kennis en ervaring van zowel overheidsprocessen als private ontwikkelingslogica

Uw vlotte start voor een geslaagd project